Menu

Flora en faunawet

De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft ADT op 12 november 2014 ontheffing verleend van de Flora- en faunawet voor de gebiedsontwikkeling op het terrein van de voormalige vliegbasis Twenthe. Deze ontheffing is door technische problemen met de website van het Rijk op 11 februari 2015 gepubliceerd.
De ontheffing is door ADT aangevraagd op 11 december 2013. In februari en september 2014 zijn hierop aanvullingen gedaan vanwege de ontwikkelingen rond de luchthaven.

Balans tussen natuurwaarden en (economische) ontwikkeling
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet een balans gevonden worden tussen behoud en bescherming van bijzondere natuurwaarden enerzijds en het bieden van mogelijkheden voor (economische) ontwikkelingen anderzijds. ADT heeft niet alleen ingezet op het vinden van de genoemde balans, maar juist ook op versterken van bijzondere flora en fauna in haar gebied.
ADT heeft een ‘generieke ontheffing’ Flora- en faunawet aangevraagd. Dat houdt in dat in een zogenoemd Soortmanagementplan staat beschreven hoe vóóraf en actief leefgebieden worden aangelegd op alternatieve locaties. In het kader hiervan heeft ADT inmiddels op diverse plaatsen vleermuisbunkers, nieuwe poelen, bosaanplant en nestkasten gerealiseerd. In november 2014 startte bovendien de realisatie van 130 hectare EHS waardoor nog meer alternatief leefgebied aangelegd wordt, zodat instandhouding van aanwezige soorten geborgd is.

Soortenmanagementplan
Het Soortmanagementplan is een uitwerking van het ‘nieuwe denken’ rond de Flora- en faunawet. Het betekent maatwerk, vroegtijdig en zorgvuldig planningen maken en rekening houden met soorten. Je creëert leefgebieden op plekken waar de aanwezigheid van deze soort niet leidt tot beperkingen of aanpassingen in je werkzaamheden. Het werken met een Soortmanagementplan vraagt om een actieve houding. Door bijvoorbeeld in nieuwbouw (standaard) mogelijkheden voor vleermuizen aan te bieden of bijvoorbeeld poelen te maken, draag je actief bij aan instandhouding van een soort.

Worst case scenario
Op het moment van de aanvraag in 2013 was nog niet bekend hoe de inrichting van het plandeel Noord er uit zou komen te zien. Het ontwerp van Reggeborgh voor de luchthaven en bijvoorbeeld het Leisuredeel van de gebiedsontwikkeling, was nog niet ingevuld. Daarom is voor de ontheffing uitgegaan van een ‘worst case’ scenario. Het ontwerp voor de inrichting en de mate waarin alternatief leefgebied gecreëerd wordt in de Ecologische Hoofdstructuur, is daarop afgestemd. Op basis van de ruimtelijke ontwikkelingen - waaronder de invulling voor het Noordelijk plangebied - en de ontwikkelingen in de flora en fauna, kijken we steeds in de praktijk of en waar bijstelling moet plaatsvinden.

De ontheffing en achterliggende stukken vindt u hieronder.

Titel Datum Grootte
Beoordeling alternatieve inrichting van Vliegveld Twente op de duurzaamheid van regionale populaties broedvogels 13-02-2015 2475 KB
Beoordeling duurzaamheid regionale populaties broedvogels Vliegveld Twente 13-02-2015 1946 KB
Generieke ontheffing Flora & faunawet 13-02-2015 2507 KB
Soortmanagementplan Luchthaven Twente - eindrapport 13-02-2015 11069 KB
Uitvoeringsprotocol Flora & Fauna Luchthaven Twente 13-02-2015 3235 KB

Prijsaanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.

Bezichtiging aanvragen

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht
Uw verzoek is verstuurd.